مشتریان

بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران
یکی از قدیمی ترین مشتری های پالیز می باشد و در طی این سالهای با همکاری خوبی که در راستای پشتیبانی و اجرا طرح های مختلف، در سال 1399 تصمیم گرفته شد تا سایت رفاه کارگران با یک تغییر در پوسته گرافیکی و عملکرد قوی تر برای نسل آینده این عملکرد را به خوبی انجام بدهیم

وبسایت بانک رفاه
ایمن مال

ایمن مال / سازمان آتشنشانی

سامانه بتا

سامانه بتا / بانک رفاه

Recovery Tech

Recovery Tech / Canada

شرکت دمنده

شرکت دمنده

شرکت مبنا کارت آریا

شرکت مبنا کارت آریا

سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه

سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه

بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران

دفتر وکالت کرم بخش

دفتر وکالت کرم بخش

فناوری اطلاعات و ارتباطات پویش آکس

پویش آکس

نیروگاه و سد دز

نیروگاه و سد دز

GoldenFr8

GoldenFr8

گروه صنعتی بستانچی

گروه صنعتی بستانچی

سامانه سرمایه گذاری آسمان

سامانه سرمایه گذاری آسمان

پتروشیمی خلیج فارس (آپادانا)

پتروشیمی خلیج فارس (آپادانا)

بانک قرض الحسنه رسالت

بانک قرض الحسنه رسالت

پتروشیمی مارون

پتروشیمی مارون

تیپاکس

تیپاکس

فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

فروشگاه فکرانه

فروشگاه فکرانه

تامین سرمایه ملت

تامین سرمایه ملت

بانک سپه

بانک سپه

مرکز تحقیقات چشم

مرکز تحقیقات چشم

صندوق قرض الحسنه جام جم

صندوق قرض الحسنه جام جم

اتاق تعاون ایران

اتاق تعاون ایران

S&P

S&P

دانش آموختگان دانشگاه یزد

دانش آموختگان دانشگاه یزد

اینترنت بانک سپه

اینترانت بانک سپه

بیمارستان آریا

بیمارستان آریا

درس افزار دانشگاه یزد

درس افزار دانشگاه یزد

مرکز آموزش مجازی اتاق تعاون

مرکز آموزش مجازی اتاق تعاون

سامان تدبیر

سامان تدبیر

سامانه برداشت پرونده بانک سپه

سامانه برداشت پرونده سپه

خانه اُ

خانه اُ

فراسود

فراسود / تامین سرمایه ملت

کلینیک بیمه

کلینیک بیمه

فارمال

فارمال

گروه مالی ملت

گروه مالی ملت

سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی

شبکه ملی سازمان های مردم نهاد حوزه ایدز

شمسا

Soler&Palau

Soler&Palau

شرکت تحلیل صنعت مالی مقدم

تحلیل صنعت مالی مقدم

امید تجارت

امید تجارت

سامانه بتا / وابسته به بانک رفاه

سامانه بتا / بانک رفاه

بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران

بانک قرض الحسنه رسالت

بانک قرض الحسنه رسالت

بانک سپه

بانک سپه

صندوق قرض الحسنه جام جم

صندوق قرض الحسنه جام جم

اینترنت بانک سپه

اینترانت بانک سپه

سامانه برداشت پرونده بانک سپه

سامانه برداشت پرونده سپه

نیروگاه و سد دز

نیروگاه و سد دز

پتروشیمی خلیج فارس (آپادانا)

پتروشیمی خلیج فارس (آپادانا)

پتروشیمی مارون

پتروشیمی مارون

فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای

اتاق تعاون ایران

اتاق تعاون ایران

سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی

ایمن مال

ایمن مال / سازماان آتشنشانی

Recovery Tech

Recovery Tech / Canada

شرکت دمنده

شرکت دمنده

شرکت مبنا کارت آریا

شرکت مبنا کارت آریا

سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه

سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه

دفتر وکالت کرم بخش

دفتر وکالت کرم بخش

فناوری اطلاعات و ارتباطات پویش آکس

پویش آکس

GoldenFr8

GoldenFr8

گروه صنعتی بستانچی

گروه صنعتی بستانچی

سامانه سرمایه گذاری آسمان

سامانه سرمایه گذاری آسمان

تیپاکس

تیپاکس

فروشگاه فکرانه

فروشگاه فکرانه

تامین سرمایه ملت

تامین سرمایه ملت

مرکز تحقیقات چشم

مرکز تحقیقات چشم

صندوق قرض الحسنه جام جم

صندوق قرض الحسنه جام جم

S&P

S&P

دانش آموختگان دانشگاه یزد

دانش آموختگان دانشگاه یزد

بیمارستان آریا

بیمارستان آریا

درس افزار دانشگاه یزد

درس افزار دانشگاه یزد

سامان تدبیر

سامان تدبیر

خانه اُ

خانه اُ

فراسود

فراسود / تامین سرمایه ملت

کلینیک بیمه

کلینیک بیمه

فارمال

فارمال

گروه مالی ملت

گروه مالی ملت

شبکه ملی سازمان های مردم نهاد حوزه ایدز

شمسا

Soler&Palau

Soler&Palau

شرکت تحلیل صنعت مالی مقدم

تحلیل صنعت مالی مقدم

امید تجارت

امید تجارت